Skip to main content

Stadgar

En av Sällskapets medlemmar. Foto: Stefan Risberg
En av Sällskapets många medlemmar. Foto: Stefan Risberg

STADGAR FÖR SVENSKA GOLFHISTORISKA SÄLLSKAPET pdfPDF
instiftat den 12 juni 1996 på Sigtunabygdens Golfklubb.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § NAMN
Sällskapets namn är Svenska Golfhistoriska Sällskapet (förkortat SGS), på engelska
"The Swedish Society of Golf Historians".
2 § SYFTE
SGS är en oberoende ideell förening vars syfte är att:
• stimulera till ett ökat intresse för och fördjupad kunskap om golfens historia
bland Sveriges golfare och övriga golfintresserade
• uppmuntra landets golfklubbar och golfanläggningar att dokumentera och
presentera sin egen unika historia som var och en utgör en pusselbit av den
svenska golfhistorien
• värna om golfens grundläggande värderingar och traditioner så att dessa kan
föras vidare till kommande generationer golfare.
3 § BESLUTANDE ORGAN
SGS beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 § FIRMATECKNING
SGS firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.
5 § VERKSAMHET- OCH RÄKENSKAPSÅR
SGS verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
6 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett
i stadgarna, avgörs frågan vid nästkommande årsmöte eller i trängande fall av
styrelsen.
7 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet av minst ¾ av antalet avgivna
röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Förslag från medlem ska ha inkommit till sekreteraren minst 30 dagar före utsatt
årsmöte.
8 § UPPLÖSNING
För upplösning av SGS krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett
ordinarie, med biträde av minst ¾ av antalet avgivna röster.
Vid SGS eventuella upplösning ska innestående medel överlåtas i första hand till
Stiftelsen Svenska Golfmuseet eller, i andra hand, till Svenska Golfförbundet, och av
mottagaren användas enligt SGS syften.

SGS MEDLEMMAR
9 § MEDLEMSKAP
Medlem i SGS är den som erlagt gällande årsavgift.
Utöver sedvanligt personligt medlemskap har SGS tre ytterligare medlemskategorier:
Hedersmedlem: Medlem som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för SGS eller
svensk golfhistoria kan efter förslag av styrelsen av årsmötet väljas till Hedersmedlem.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
Kallad medlem: Person som gjort förtjänstfulla insatser för SGS eller svensk golfhistoria
kan av styrelsen utses till Kallad medlem. Kallad medlem är befriad från
årsavgift.
Stödjande medlem: Stödjande medlem är juridisk person som betalar särskild årsavgift.
Stödjande medlem har ej rösträtt.
10 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur SGS ska anmäla detta till styrelsen skriftligen. Vill
medlemmen att medlemskapet ska upphöra omedelbart meddelas även detta till
styrelsen. I annat fall upphör medlemskapet vid verksamhetsårets slut.
Medlem som under verksamhetsåret ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
senast 7 dagar före årsmötet anses ha utträtt ur SGS.
11 § UTESLUTNING
Medlem får ej uteslutas av annan anledning än att ha motarbetat SGS syfte eller
verksamhet eller att ha uppenbart skadat SGS intressen. Beslut om uteslutning fattas
av styrelsen.
12 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem har rätt att deltaga i SGS aktiviteter och få information om verksamheten
och har rösträtt vid SGS årsmöten.
Medlem har skyldighet att följa SGS stadgar och betala beslutade avgifter.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
13 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är SGS högsta beslutande organ, arrangeras senast den 30 juni på
svensk golfklubb/golfanläggning och föregås av kallelse minst 20 dagar i förväg.
Årsbokslut innehållande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och
revisionsberättelse samt verksamhetsplan, budgetförslag, styrelsens och valberedningens
förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska senast 7 dagar
före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på
mötet. För förslag eller motioner som rör stadgeändringar gäller att de ska finnas
tillgängliga minst 20 dagar före mötet.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan liksom kallelsen ska om möjligt även
finnas i Årsskriften.
14 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN
Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.
Styrelsen ska till mötet avge skriftligt yttrande över inkommen motion.
15 § RÖSTRÄTT
Rösträtt har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot SGS.
Varje närvarande medlem har en röst. Röstning får ej ske genom ombud.
16 § BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt
upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.
17 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
• Beslut fattas med ja- eller nejrop (acklamation) eller efter omröstning
(votering) om sådan begärs.
• Beslut enligt 7 och 8 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet.
• Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet
avgivna röster.
• Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna
röster.
• Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val
ske slutet.
• Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som
biträds av mötets ordförande, om hen är röstberättigad. Är hen inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten
avgöra.
18 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Årsmötet följer gängse dagordning för ideella föreningar. Se Bilaga 1. Bl.a.
fastställande av årsavgift samt val av
• ordförande (President) för SGS på ett år samt två eller tre ledamöter i
styrelsen på två år;
• två revisorer på ett år;
• två ledamöter till valberedningen, varav en ledamot på två år och en
ledamot på ett år. Årsmötet utser en av de tre ledamöterna till
ordförande.
19 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra
möte om
• en revisor eller minst 10 % av SGS röstberättigade medlemmar skriftligen
begär det och anger skälen för begäran;
• antalet styrelseledamöter går ned under 5 personer;
• det kan antas att SGS inte kan betala sina skulder.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till
sådant möte. Mötet ska hållas inom två månader. Endast den fråga som föranlett
mötet får avhandlas.
Kallelse med förslag till föredragningslista ska mejlas till medlemmarna senast 7
dagar före mötet och finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen. Brevförsändelse
skickas till medlemmar som saknar e-postadress. Eventuella handlingar ska
finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen senast 7 dagar före mötet.

VALBEREDNING
20 § SAMMANSÄTTNING, MÖTEN
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs av årsmöet.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då de två övriga
ledamöterna gemensamt begär det.
21 § ÅLIGGANDEN
Valberedningen utarbetar förslag, förankrade med respektive kandidat, till SGS
ordförande, styrelseledamöter och revisorer att väljas vid kommande årsmöte.
Förslaget ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

REVISION
22 § REVISION
Revisorerna ska för medlemmarnas räkning mellan årsmöten granska styrelsens
arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av SGS räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar.
SGS räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE
23 § SAMMANSÄTTNING
SGS leds av en styrelse om 5–7 personer där geografisk spridning i styrelsens
sammansättning eftersträvas.
Årsmötet väljer ordförande (President). Styrelsen utser inom sig vice ordförande
(Vice President), sekreterare (Honorary Secretary) och kassaförvaltare (Treasurer)
samt övriga befattningshavare som behövs.
24 § ÅLIGGANDEN
Styrelsen ska svara för SGS verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att SGS följer gällande lagar och bindande regler
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• ansvara för och förvalta SGS medel samt redovisa dessa enligt god
redovisningssed
• lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
• förbereda årsmöte
Styrelsen kan utse person till adjungerad ledamot.
25 § KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen är beslutsför om alla ledamöter är kallade i god tid och minst hälften är
närvarande.
För beslut krävs enkel majoritet bland närvarande ledamöter.
Röstning får ej ske genom ombud.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom e-postomröstning
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening ska antecknas i protokollet. Protokoll ska föras i nummerordning

 

Denna reviderade version av stadgarna antogs av årsmötet 2020-06-26

Bli medlem

Svenska Golfhistoriska Sällskapet inbjuder alla golfhistoriskt intresserade att bli medlemmar i vårt sällskap.

Läs mer om medlemskapet

När golfen var ung

När golfen var ung

När bildades de första golfklubbarna i vårt land? Var låg de första golfbanorna? Vilka var de första golfarna? Hur väcktes deras intresse? Läs mer om boken här.

Mejla din beställning till info@golfhistoriska.se. Pris 200 kr